Mål: M 6149-22

Avgörande

Föreläggande enligt miljöbalken. Med stöd av ett hyresavtal bedrev ett bolag anmälningspliktig verksamhet för lagring av avfall på en fastighet. En brand uppstod i avfallslagret. Räddningstjänsten behövde använda miljöfarligt släckmedel för att bekämpa branden. För att begränsa de skadliga verkningarna i den omgivande naturmiljön samlades medlet in i dammar på fastigheten. MÖD har kommit fram till att det finns förutsättningar att rikta ett föreläggande om saneringsåtgärder mot fastighetsägaren eftersom denne hade samtyckt till verksamheten och har rättsliga och faktiska möjligheter att utföra åtgärderna.