Mål: F 2036-23

Avgörande

Debitering av förrättningskostnader. Lantmäteriet har först i MÖD kommit in med uppgifter om vad utställda fakturor avsett. MÖD har uttalat att lantmäterimyndigheten, senast i samband med utställande av faktura, tydligt ska redovisa vilket arbete som har utförts och vilken tid detta har tagit i anspråk. De uppgifter som Lantmäteriet lämnat i MÖD har inte föranlett domstolen att ändra de belopp som MMD har fastställt.