Mål: F 4013-23

Avgörande

En lantmäterimyndighet har fattat ledningsbeslut trots att tekniska arbeten och värderingar inte har utförts (jfr 23 § ledningsrättslagen). Mark- och miljödomstolen har avvisat några fastighetsägares överklaganden på den grunden att lantmäterimyndigheten inte förordnat att särskild talan fick föras mot besluten. MÖD har funnit att sökandena i ledningsrättsärendet inte har rätt att överklaga avvisningsbeslutet, som indirekt innebär att ledningsbesluten ännu inte kan verkställas, eftersom mark- och miljödomstolens prövning endast avsåg andra parters klagorätt.