Mål: P 11770-22

Avgörande

MÖD har funnit att en tillbyggnad som innebär att detaljplanens krav på byggnadshöjd överskrids ska prövas som en ny avvikelse, trots att byggnadshöjden godtagits vid en tidigare bygglovsprövning. Den nu aktuella åtgärden medför en planstridig byggnadshöjd, ökad volym och högre nockhöjd samt en större omgivningspåverkan än tidigare.