Mål: P 13420-22

Avgörande

MÖD har uttalat att det är möjligt att ge negativt förhandsbesked enbart med hänvisning till att en sökt åtgärd kräver Natura 2000-tillstånd. I det aktuella fallet har MÖD dock bedömt att åtgärden - nybyggnad av ett enbostadshus - inte kräver sådant tillstånd. Detta då det inte bedöms finnas någon risk för betydande påverkan på miljön inom Natura 2000-området. Nämndens beslut att ge negativt förhandsbesked har därför undanröjts och ärendet har återförvisats dit för prövning av om övriga förutsättningar för positivt förhandsbesked är uppfyllda.