Mål: P 9870-22

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har upphävt en detaljplan på den grunden att det saknats tillräcklig utredning om förekomsten av fridlysta arter. Med hänsyn bland annat till det inventeringsunderlag som presenterats gör MÖD bedömningen att det saknas skäl att upphäva detaljplanen på denna grund. Domen undanröjs därför och målet återförvisas till mark- och miljödomstolen för prövning av övriga invändningar som framställts mot planen.