Mål: P 7105-22

Avgörande

Detaljplan för bostäder inom ett område som gränsar till nationalstadsparken. MÖD har upphävt beslutet att anta detaljplanen på grund av att betydande olägenheter uppstår för de närboende. MÖD har bedömt att de närboende inte haft anledning att räkna med att ett nytt bostadshus av aktuell storlek och så nära det befintliga bostadshuset skulle uppföras på den yta som gränsar till en obebyggd del av nationalstadsparken, särskilt som byggnadens ena fasad skulle ligga endast ca en meter från gränsen till nationalstadsparken.