Mål: M 3359-22

Avgörande

Tillstånd till vindkraftspark som enligt berörd sameby skulle påtagligt påverka renskötseln negativt både genom minskat bete och hinder för en flyttled. MÖD fann att påverkan på rennäringen kommer förekomma men att den inte bedöms som påtaglig eftersom det trots fragmentering av landskapet finns alternativa platser för bete och förflyttning. Kraftverkens påverkan på renarna bedöms inte heller vara sådan att det helt utesluter att området kan användas för renskötsel.