Mål: F 10288-22

Avgörande

Ersättning för upplåtelse av ledningsrätt. MÖD har funnit att lantmäterimyndigheten vid dess prövning inte beaktat förelägganden meddelade av länsstyrelsen och att prövningen i mark- och miljödomstolen gjorts utifrån en felaktig kvalificering av ersättningsyrkandena i målet. Underinstansernas avgöranden har därför undanröjts och målet återförvisats till lantmäterimyndigheten för fortsatt behandling.