Mål: M 6737-22

Avgörande

Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken. En sprängning har fått till följd att sprängsten kastats över till grannfastigheten där ett bolag bedriver hamnverksamhet för import och tillfällig förvaring av nyproducerade bilar. På området var drygt 700 bilar uppställda. Hamnbolaget begärde skadestånd för kostnader för dels undersökning och dokumentation av vilka skador som uppkommit på de uppställda bilarna, dels städning av uppställningsytan. Bolagen som ansvarat för sprängningen invände, med hänvisning till att hamnbolaget inte var ägare av det 80-tal bilar som konstaterats skadade, att kostnaden för att undersöka samtliga bilar var en icke ersättningsgill tredjemansskada. MÖD har konstaterat att hamnverksamheten innebär att hamnbolaget ansvarar för de bilar som är i dess vård och att det därmed är en klart påräknelig följd av att sprängsten sprids över ett område där sådan verksamhet bedrivs att skador måste utredas och uppställningsytan städas. MÖD har därmed bedömt att undersökningskostnaderna är att betrakta som en ren förmögenhetsskada i hamnbolagets verksamhet och, då det krävts noggrann städning för att kunna använda området i verksamheten, det även uppkommit en sakskada för hamnbolaget. MÖD, som även funnit skadornas storlek styrkta, har bifallit hamnbolagets skadeståndstalan.