Mål: M 12882-22

Avgörande

MÖD har, i motsats till underinstanserna, bedömt att anläggandet av gravplatser ca 20 m från en grävd dricksvattenbrunn, innebär en olägenhet genom att dräneringsvatten riskerar att påverka brunnen (9 kap. 3 § MB) och att verksamheten därmed skulle kunna begränsas eller försiktighetsmått i övrigt föreskrivas (2 kap. 3 § MB). MÖD har dock bedömt att ett förbud är en alltför ingripande åtgärd (2 kap.7 § MB). Detta främst med hänsyn till de höga kostnader som är förknippade med att anlägga gravplatserna på annan mark än i anslutning till den befintliga kyrkogården.