Mål: P 2724-23

Avgörande

Stängsel-, rivnings- och åtgärdsföreläggande avseende en fastighet med ovårdade industribyggnader. MÖD har i likhet med mark- och miljödomstolen bedömt att rivningsföreläggandet inte föregåtts av ett åtgärdsföreläggande men att det i enlighet med 11 kap. 21 § andra stycket PBL inte heller har varit nödvändigt eftersom byggnadsverket haft sådana brister att det kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i närheten av byggnadsverket och det kan antas att dessa brister inte kan åtgärdas med mindre ingripande åtgärder. MÖD har dock begränsat rivningsföreläggandet något eftersom byggnadens stabilitet i annat fall kan försämras.