Mål: M 2327-22

Avgörande

Tillstånd till utfyllnad i Malmö hamn. Utfyllnaden innebär att ca sex procent av vattenförekomsten kommer att ersättas av landareal som ska användas till hamnverksamhet och därvid anknuten verksamhet. Utfyllnaden har ansetts medföra en otillåten försämring av det morfologiska tillståndet i hamnen som i nuläget är klassificerat som dåligt, dvs i sämsta klassen (5 kap. 4 § miljöbalken). Det finns dock skäl att göra undantag från försämringsförbudet då utfyllnaden avser att tillgodose ett allmänintresse av större vikt, syftet med utfyllnaden inte kan uppnås på annat sätt som är väsentligt bättre för miljön och alla genomförbara åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna vidtas (4 kap 11-12 § vattenförvaltningsförordningen).