Mål: M 6462-23

Avgörande

Målet gäller fiskodlingsverksamhet där röding odlas till matstorlek. Odlingstekniken är s.k. öppna kassar. MÖD har gett fortsatt tillstånd och bedömt att odling i öppna kassar i detta fall utgjort bästa möjliga teknik, bl.a. mot bakgrund av att verksamheten bedrivs i en näringsfattig sjö. Den alternativa odlingstekniken RAS har, mot bakgrund av den utredning som verksamhetsutövaren presenterat, inte bedömts som industriellt tillgänglig i detta fall.