Mål: P 14048-22

Avgörande

MÖD har upphävt en detaljplan eftersom kommunen inte har lagt fram någon specifik utredning om planens påverkan på fridlysta fladdermöss trots att det är utrett att sådana finns inom detaljplaneområdet. Det har därmed saknats tillräckligt underlag för att bedöma om detaljplanen kan genomföras utan hinder av artskyddsförordningens bestämmelser.