Mål: P 3651-23

Avgörande

MÖD har bedömt att det inte funnits skäl att neka förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med hänvisning till detaljplanekravet i 4 kap. 2 § första stycket 2 PBL. Mark- och miljödomstolens dom och länsstyrelsens beslut har därför upphävts och målet återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt behandling.