Mål: ÖP 10007-23

Avgörande

MÖD har bedömt att ägarna av två närliggande fastigheter har haft rätt att överklaga ett beslut om startbesked för nybyggnad av en komplementbyggnad, då deras civila rättigheter bedömts påverkas av åtgärden. Länsstyrelsens beslut om avvisning av deras överklaganden har därför undanröjts och målet återförvisats dit för fortsatt behandling. Vad gäller ägarna av en tredje närliggande fastighet har MÖD instämt i länsstyrelsens och MMD:s bedömning att deras civila rättigheter inte påverkas. Deras överklaganden av avvisningsbesluten har därför avslagits.