Mål: M 96-23

Avgörande

MÖD har bedömt att tillstånd till enskilt avlopp på brukningsvärd jordbruksmark inte kan ges eftersom sökanden inte visat att åtgärden är avsedd att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses genom att annan mark används.