Mål: M 12922-22

Avgörande

Ansökan om tillstånd till markavvattning för olika delområden. Länsstyrelsen har avslagit ansökan med hänvisning till bl.a. att det skulle strida mot miljömålet Myllrande våtmarker. MÖD har bedömt att länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen vid sin prövning inte beaktat samtliga relevanta materiella bestämmelser och inte heller de olika förutsättningar som kan finnas i de olika delområdena. Länsstyrelsens beslut har därför undanröjts och ärendet återförvisats till länsstyrelsen för fortsatt behandling.