Mål: P 14663-22

Avgörande

MÖD har bedömt att en detaljplan som bl.a. medger 140 bostäder och till viss del tar brukningsvärd jordbruksmark i anspråk tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse och att behovet med hänsyn till de överväganden som kommunen gjort i översiktsplanen inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.