Mål: M 4060-23

Avgörande

MÖD har, till skillnad mot mark- och miljödomstolen, bedömt att nämnden inte visat att ett vitesföreläggande har delgetts bolaget eftersom nämnden gett in ett delgivningskvitto som inte undertecknats av en behörig företrädare för bolaget. Ansökan om utdömande av vite har därför lämnats utan bifall.