Mål: P 11746-22

Avgörande

Bygglov inom detaljplan. MÖD har bedömt att ett flerbostadshus inte uppfyller anpassningskravet i 2 kap. 6 § PBL på grund av att dess avvikande volym kommer att skilja sig markant från befintliga byggnader i området. Bygglov har därför inte kunnat ges.