Mål: F 2158-23

Avgörande

MÖD har bedömt att det för en gemensamhetsanläggning för en avloppsledning inte framkommit att anläggningen behövs för mer än en av fyra deltagande fastigheter. Kravet på att anläggningen för fastigheterna ska tillgodose ett ändamål av stadigvarande betydelse i 1 § AL har därmed inte varit uppfyllt. Lantmäterimyndighetens anläggningsbeslut har därför upphävts.