Mål: M 14503-22

Avgörande

Försiktighetsmått vid vedeldning. MMD har upphävt nämndens beslut om tidsbegränsning för eldningen. MÖD har funnit att vedeldningen ger upphov till sådana olägenheter att det finns skäl att förelägga om ytterligare försiktighetsmått och återförvisat målet till nämnden för fortsatt handläggning.