Mål: M 3791-23

Avgörande

Nämnden beslutade att inte vidta någon åtgärd med anledning av ett klagomål om störande rök från vedeldning på grannfastigheten. MÖD har funnit det utrett att röken ger upphov till sådana olägenheter som avses i 9 kap. 3 § miljöbalken. Nämndens beslut har därför undanröjts och målet har återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.