Mål: M 2506-23

Avgörande

MÖD har bedömt att en kommunal nämnds arbete med att ta emot och kontrollera en underrättelse som getts in till nämnden enligt 4 kap. 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter inte har utgjort tillsyn i den mening som avses i 26 kap. 1 § miljöbalken. Inte heller bedömningen att verksamhetsutövaren har fullgjort sin underrättelseskyldighet har utgjort sådan tillsyn. Nämnden har därför inte haft rätt att ta ut en tillsynsavgift för detta arbete.