Mål: P 4863-23

Avgörande

MÖD fastställde nämndens beslut att ge bygglov. Den aktuella planen hade antagits av kommunen efter att 1959 års byggnadsstadga hade trätt i kraft. Då var inredande av vind tillåtet om inte annat hade föreskrivits i planen. Planbestämmelserna hade dock utformats på ett sätt som var brukligt när inredande av vind inte var tillåtet. Vid den tidpunkten innebar sådana bestämmelser inte ett förbud mot inredande av vind. Syftet var i stället att tillåta vindsinredning av viss omfattning. Kommunen hade varken under övergångsperioden eller därefter anpassat bestämmelserna till 1959 års byggnadsstadga eller senare lagstiftning. MÖD ansåg mot denna bakgrund att planbestämmelserna, trots att ordalydelsen i sig inte var entydig, inte kunde anses utgöra ett förbud.