Mål: ÖM 13531-22

Avgörande

MMD har avvisat en ansökan om omprövning för moderna miljövillkor på den grunden att sökanden inte visat att vattenverksamheten bedrivs med stöd av ett tillstånd eller enligt en sådan äldre rättighet som avses i 5 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. MÖD har konstaterat att den frågan har betydelse såväl för behörigheten att ansöka om omprövning som för prövningen i sak (dubbelrelevanta rättsfakta). Mot bakgrund av att det inte varit uppenbart att sökandens påstående om att det finns ett tillstånd eller en rättighet inte kan vinna bifall (påståendedoktrinen) har MÖD emellertid undanröjt avvisningsbeslutet och återförvisat målet till MMD för fortsatt behandling.