Mål: P 3060-23

Avgörande

MMD bedömde att kommunen inte hade gjort sannolikt att dispens för avverkning av biotopskyddade träd skulle komma att meddelas i den utsträckning som krävdes för att detaljplanen skulle anses genomförbar och upphävde planen. MÖD har funnit att det inte fanns skäl att upphäva planen på denna grund. Efter överklagande av domen har dessutom nödvändiga dispenser meddelats. MÖD har fastställt kommunens beslut att anta detaljplanen.