Mål: P 15408-22

Avgörande

MÖD har upphävt kommunens beslut att anta en detaljplan eftersom kommunens redovisning av bedömningen att ett genomförande av planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan inte uppfyller kraven i PBL. Det framgår inte heller att kommunen har genomfört undersökningen av planens miljöpåverkan på det sätt som föreskrivs. MÖD har därutöver bedömt att planbestämmelsen att bygglov inte får ges förrän tillsynsmyndigheten har godkänt avhjälpandeåtgärder avseende markföroreningar inte är förenlig med PBL. Det framgår inte heller tillräckligt tydligt i vilken omfattning markföroreningarna kommer att avhjälpas för att det ska vara möjligt att bedöma om marken är lämplig för den tilltänkta bebyggelsen.