Mål: F 2890-23

Avgörande

I ett mål om fastighetsbestämning har MÖD bedömt att gränsen mellan två fastigheter i en delsträcka har tillkommit i laga ordning vid klyvning år 1887 och då placerats vid den dåvarande fysiska dikeskanten och i en annan delsträcka har tillkommit genom avsöndring år 1895. Mot denna bakgrund har MMD:s dom upphävts och lantmäterimyndighetens beslut fastställts.