Mål: M 12029-22

Avgörande

MÖD har ansett att det inte finns särskilda skäl för att i efterhand ge strandskyddsdispens för ett enbostadshus som mer än obetydligt har utvidgat hemfridszonen. Även med beaktande av att stadsbyggnadsnämnden i ett beslut om bygglov anfört att strandskyddsdispens inte krävs har MÖD ansett att det inte är oproportionerligt att neka strandskyddsdispens