Mål: P 2405-23

Avgörande

Förhandsbesked för enbostadshus på jordbruksmark. Marken har använts till bete men har inte kultiverats på det sätt som avses i lagens förarbeten. Vidare präglas marken av att den är stenig. MÖD har ansett att marken inte är brukningsvärd jordbruksmark.