Mål: P 5008-23

Avgörande

I en detaljplan som syftar till bevara den kulturhistoriskt unika miljön i området Södra Ängby, som utpekats som riksintresse för kulturmiljövården, har intagits en bestämmelse avseende tillbyggnader med illustrationer. Då planbestämmelsen inte är entydigt utformad har MÖD, mot bakgrund av planbeskrivningen och kulturmiljöprogrammet som hör till planen, tolkat bestämmelsen så att en entrétillbyggnad i två våningar placerad längs ena sidofasaden och därmed synlig från gatan, inte är förenlig med planbestämmelsen. Detta med hänsyn till att endast en mindre entrétillbyggnad tillåts på sidofasaden och då andra tillbyggnader bör förläggas mot gårdssidan. Åtgärden har inte heller ansetts utgöra en sådan liten avvikelse som kan tillåtas enligt 9 kap. 31 b § PBL.