Mål: M 7988-22

Avgörande

Två kommuner gavs tillstånd av mark- och miljödomstolen till utrivning av en dammanläggning. Kommunerna är varken fastighetsägare, anläggningsägare eller verksamhetsutövare. MÖD har funnit att kommunerna inte har sådan rådighet som krävs för att utföra ansökt verksamhet (2 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet) och att deras ansökan därför inte kan tas upp till prövning. Vidare har MÖD bedömt att åtgärden att riva ut dammanläggningen inte kan betraktas som en sådan utrivning som avses i 11 kap. 19 § miljöbalken eftersom dammen avses ersättas med en utloppströskel. Tillståndsdomen har upphävts och kommunernas ansökan har avvisats.