Mål: M 6195-23

Avgörande

Ett tidigare kulverterat dike, delvis fyllt med plocksten, har fyllts igen med jord. MÖD har bedömt att diket inte utgjorde ett vattenområde när jorden placerades där. Eftersom åtgärden därmed inte innefattade vattenverksamhet har länsstyrelsens föreläggande att antingen ansöka om tillstånd eller ta bort jorden upphävts.