Mål: M 12177-23

Avgörande

MÖD har undanröjt MMD:s dom om tillstånd till vindkraftspark till havs och återförvisat målet till MMD eftersom MMD inte, på det sätt som förutsätts i 16 kap. 11 § MB, samordnat prövningen med en tillståndsansökan för vindkraftspark inom delvis samma område. Enligt 16 kap. 11 § MB ska tillståndsansökningar som berör samma naturresurs om möjligt jämkas eller, om jämkning inte är möjlig, företräde ges åt den verksamhet som bäst stämmer överens med hushållningsbestämmelserna i 3 kap. MB.