Mål: M 395-23

Avgörande

Föreläggande att vidta avhjälpandeåtgärder enligt 10 kap. miljöbalken. --- Mark- och miljööverdomstolen har liksom underinstanserna funnit att ett bolag som har övertagit en avfallshanteringsverksamhet som har bidragit till en föroreningsskada och bedrivit verksamheten vidare kan föreläggas att avhjälpa föroreningen. Domstolen har inte funnit skäl att jämka omfattningen av bolagets ansvar enligt 10 kap. 4 § miljöbalken eftersom bolaget inte hade visat att verksamheten endast skulle ha bidragit till föroreningsskadan i begränsad mån och fann inte heller skäl att jämka av annan anledning. Domstolen har inte heller funnit anledning att begränsa det solidariska ansvaret enligt 10 kap. 6 § miljöbalken, att ändra tiden för när avhjälpandet ska vara utfört eller att sätta ned det vitesbelopp som föreläggandet förenats med.