Mål: P 6165-23

Avgörande

Förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL. MÖD har, till skillnad från underinstanserna, ansett att det inte är tillräckligt klarlagt att en verksamhet inte kommer orsaka betydande störningar för de boende i området och därför förklarat att nybyggnad av industribyggnad (lager och garage) inte kan tillåtas på platsen. Särskild hänsyn har tagits till att kommunen i samband med förhandsbeskedet sålde de två närliggande bostadsfastigheterna trots att dessa tidigare lösts in på grund av att de ansetts olämpliga för boende.