Mål: P 1866-23

Avgörande

Bygglov har sökts för ändrad användning från ekonomibyggnad till byggnad för försäljning och café. Klaganden har gjort gällande att antalet parkeringsplatser är otillräckligt för den planerade verksamheten. MÖD har ansett att fastighetens parkeringsbehov varit tillgodosett och att det inte heller i övrigt funnit skäl att upphäva bygglovet