Mål: P 5143-23

Avgörande

Fråga om bygglov för ändring av användningen av en tidigare fabriksbyggnad till flerbostadshus. MÖD har ansett att de förändringar som ska göras, däribland tillskapande av frontespiser för att kunna inreda vinden, inte står i strid med förvanskningsförbudet eller varsamhetskravet och att övriga förutsättningar för bygglov också är uppfyllda.