Mål: P 2312-23

Avgörande

MÖD har funnit att en planbestämmelse som är formulerad som ett markreservat, men har angetts som en egenskapsbestämmelse med hänvisning till 4 kap. 10 § PBL, är otydlig i det sammanhang den anges. Det har därför funnits anledning att tolka planbestämmelsen utifrån planbeskrivningen. Planbestämmelsen ”Marken ska vara tillgänglig för slänt till gata” har tillsammans med planbeskrivningen tolkats så att fastighetsägaren endast är skyldig att tillgängliggöra marken för slänt om fastighetsägarens tomt ligger under gatans nivå och väghållaren anser det nödvändigt. I aktuellt fall, där tomten låg över gatans nivå och väghållaren inte ansett att det funnits något behov av att utnyttja den slänträttighet som planbestämmelsen haft till syfte att säkerställa, har det inte ansetts planstridigt att uppföra en mur på platsen.