Mål: M 4880-23

Avgörande

Avvisad anmälan av vattenverksamhet. MÖD har till skillnad från mark- och miljödomstolen ansett att det var korrekt av länsstyrelsen att avvisa en anmälan om vattenverksamhet som redan hade påbörjats. Eftersom åttaveckorsfristen i 11 kap. 9 b § tredje stycket miljöbalken hade löpt ut fanns inte skäl att återförvisa ärendet i den del det avsåg anmälan för en annan vattenverksamhet som inte hade påbörjats.