Skadestånd för PFAS-förorening i vattentäkt i Uppsala

Mål: M 13145-21
Mark- och miljööverdomstolen bedömer att Försvarsmakten är skadeståndsansvarig för PFAS-föroreningen i Uppsala Vattens vattentäkt i Stadsträdgården och ska betala skadestånd.

Målet gäller frågan om Försvarsmakten är skadeståndsansvarig enligt 32 kap. miljöbalken för den PFAS-förorening som finns i Uppsala Vattens vattentäkt i Stadsträdgården och i så fall ska betala skadestånd till Uppsala Vatten. Frågan om orsakssamband, mellan PFAS-föroreningen i mark och grundvatten vid Ärnaområdet till följd av Försvarsmaktens användning av PFAS-haltigt brandskum där och PFAS-föroreningen i Uppsala Vattens vattentäkt i Stadsträdgården, har varit central i processen.

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det genom Uppsala Vattens utredningar samt redovisade uppgifter om bl.a. grundvattenbildning, mängder, föroreningars avgränsning och provtagningar har framkommit att den PFAS-förorening som finns inom Ärnaområdet sprids via grundvattnet i åssystemet till Stadsträdgårdens vattentäkt. Vid en samlad bedömning av de omständigheter och den bevisning som lagts fram i målet har domstolen kommit fram till att Uppsala Vatten har gjort det övervägande sannolikt att PFAS-föroreningen i mark och grundvatten vid Ärnaområdet, som Försvarsmakten ansvarar för, har orsakat skada i form av PFAS-föroreningen i Uppsala Vattens vattentäkt i Stadsträdgården. Försvarsmakten ska betala skadestånd till Uppsala Vatten för uppkomna kostnader med att rena det PFAS-förorenade vattnet. Det har inte bedömts lämpligt att bestämma ersättning för framtida skador med hänsyn till vissa osäkerhetsfaktorer.

- Mark- och miljööverdomstolen har gjort en annan bedömning än underinstansen och kommit fram till att Försvarsmakten ska betala skadestånd till Uppsala Vatten, säger hovrättsrådet Lars Borg, rättens ordförande.