Orsa Rovdjursparks tidigare chef dömd för arbetsmiljöbrott

Mål: B 1512-17
Den 4 augusti 2017 dödades en djurvårdare av en björn i Orsa Rovdjurspark under en aktivitet för barn. Parkens anläggningschef döms nu för arbetsmiljö-brott till villkorlig dom och dagsböter. Grönklitts-gruppen AB ska betala företagsbot på 2,5 miljoner kr.

Enligt tingsrätten har anläggningschefen haft ansvar för säker­heten i rovdjursparken. Genom att inte göra tillräckliga riskbe­döm­ningar och skapa säkra rutiner för att hindra livsfarliga djur att ta sig in i hägn där människor vistas har chefen agerat oaktsamt. Bristen i säkerheten har orsakat en anställds död och den familj som också fanns i hägnet utsattes för livsfara. Anlägg­nings­chefen döms för arbetsmiljöbrott bestående i vållande till annans död och framkallande av fara för annan.

Grönklittsgruppen AB:s tidigare VD frikänns eftersom han inte kan anses ha brustit i sin tillsyn av anläggningschefens arbete med säkerheten.

Grönklittsgruppen AB, som är ägare till rovdjursparken, döms att betala företagsbot eftersom brott har begåtts i deras näringsverk­samhet.

Anläggningschefen och Grönklittsgruppen AB ska betala skade­stånd till var och en av den avlidnes anhöriga med 30 000 kr.

Faktaruta

3 kap. 10 § brottsbalken

Om brott, som i 7–9 §§ sägs, har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160) ålegat honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall, döms för arbetsmiljöbrott till straff som i nämnda lagrum sägs.

3 kap. 7 § brottsbalken

Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

3 kap. 9 § brottsbalken

Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till böter eller fängelse i högst två år.