När du ska begära ersättning

Som rättsligt biträde har du rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt.

Ersättning för arbete

Ersättningen för arbete ska bestämmas med utgångspunkt i den tidsåtgång som är rimlig med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Timersättningen bestäms som huvudregel av en timkostnadsnorm som regeringen fastställt i förordning. I vissa fall ska istället en särskild taxa tillämpas när ersättningen bestäms. Domstolsverket fastställer årligen dessa taxor.

Timersättningen får avvika från timkostnadsnormen om det finns anledning till det, som den skicklighet och den omsorg som uppdraget utförts med eller andra omständigheter av betydelse.

Domstolsverkets föreskrifter om ersättning

När ersättningen bestäms ska i vissa fall en taxa tillämpas. Domstolsverket har föreskrivit om sådana taxor i vissa fall.

Ersättning om du haft advokatberedskap under helg

Du som efter överenskommelse med tingsrätten har åtagit dig att vid behov delta i häktningsförhandling under lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton har rätt till så kallad garantiersättning enligt Domstolsverkets föreskrifter om advokatberedskap.

Mer om garantiersättning

Garantiersättning utgår inte för dag då faktiskt arbete har utförts. Till exempel får du inte garantiersättning om du förordnats som offentlig försvarare och faktiskt deltagit vid häktningsförhandling eller biträtt vid polisförhör under samma helg som beredskapen ägt rum.

Du som ger in kostnadsräkningen ansvarar för att den har ett korrekt innehåll och svarar emot kraven enligt mervärdesskattelagen. Kostnadsräkningen ska ges in till beredskapsdomstolen snarast efter beredskapens slut. Då advokatberedskapen inte är kopplad till något mål på domstolen hanteras ersättningsfrågan som ett administrativt ärende på domstolen.

Kostnadsräkningens innehåll

Yrkande om ersättning ska framställas i en kostnadsräkning som rätten får del av innan målet avslutas.

Det här ska kostnadsräkningen innehålla

I din kostnadsräkning ska du ta upp den ersättning som begärs för arbete, tidsspillan och utlägg i skilda poster. Om du har satt någon i ditt ställe under rättsprocessen (substitution) ska detta framgå av kostnadsräkningen. Ange vid vilka datum, tillfällen och tidpunkter som substitution skett.

Om du inte yrkar ersättning enligt taxa ska kostnadsräkningen innehålla en arbetsredogörelse. Denna ska vara så utförlig att ersättningsanspråkets skälighet kan bedömas.

Arbetsredogörelsen ska innefatta uppgift om tidsåtgången för varje åtgärd som inte är rutinmässig. Om du som begär ersättning åberopar några särskilda omständigheter ska dessa anges, som till exempel att uppdraget varit särskilt svårt eller krävande. Den tid som har lagts ned på uppdraget och när arbetet påbörjades ska också framgå av kostnadsräkningen.

Ytterligare uppgifter som ska ingå i din kostnadsräkning:

  • Målnummer
  • Arvodesnivå
  • Ett unikt nummer för varje enskild kostnadsräkning baserat på en eller flera serier
  • Innehav av F-skatt
  • Firmans momsregistreringsnummer (VAT-nummer)
  • Beställarens namn och adress
  • Eventuella utlägg, exklusive moms.

Du ska ange den totala kostnaden för alla delposter (arbete, tidsspillan och utlägg) exklusive moms. Summan ska du sedan lägga 25 procent moms på. Var noggrann med att avräkna moms på utläggen innan du summerar, så att du inte begär dubbel ersättning för moms. Du bör ge in underlag som styrker dina utlägg. Underlaget kan annars komma att begäras in i efterhand.

Läs mer om moms:

Utbetalning

Utbetalning sker till ditt egna bankgiro eller plusgiro.

I normalfallet sker utbetalning 10 dagar från beslutsdatum.

Uppdaterad
2024-05-22