Albanien

Sveriges Domstolar deltar i ett projekt i Albanien tillsammans med andra svenska myndigheter inom rättsväsendet. Syftet är att utveckla hanteringen av unga lagöverträdare i landet.

Flera personer i möte vid ett bord

Workshop om ungdomsmål för domare och åklagare i Albanien. Foto: Fredrika Blom.

Under år 2017 inledde Sveriges Domstolar, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Kriminalvården ett myndighetsgemensamt utvecklingssamarbete i Albanien.

Programmet som pågår till och med 2022 har syftat till att öka kapaciteten hos de albanska rättsvårdande myndigheterna att hantera ärenden med unga lagöverträdare på ett sätt som är förenligt med internationella standarder. Det unika med programmet är att det tagit ett helhetsgrepp på rättskedjan för att stärka myndighetssamarbetet mellan de rättsvårdande aktörerna.

Programmet har genomfört utbildningar och workshops för domare och åklagare i hela landet med fokus på bland annat påföljder för ungdomar som dömts för brott. Förhörsteknik är ett annat inslag i programmet.

Arbetsgrupper har tagit fram material för att ge stöd till praktisk handläggning. Experter inom Sveriges domstolar har tillsammans med albanska kollegor även skapat rättsfallssamlingar för att eftersträva en enhetlig rättstillämpning. Ett nätverk för domare i landet som hanterar ungdomsmål har initierats i syfte att arbeta vidare med frågorna efter programmets slut.

Projektet har finansierats av Sida.

Uppdaterad
2022-09-23