Så behandlar vi personuppgifter

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk.

EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a. dataskyddslagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller i domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas administrativa verksamhet samt för all verksamhet som bedrivs av övriga myndigheter inom Sveriges Domstolar.

Detta regelverk gäller även för viss del av domstolarnas mål- och ärendehantering och för hyres- och arrendenämndernas ärendehantering. På detta område finns även kompletterande lagstiftning i form av domstolsdatalagen med tillhörande förordning.

För viss del av domstolarnas behandling av personuppgifter gäller i stället brottsdatalagen med tillhörande förordning. Detta regelverk gäller vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av domstolarna i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder. Det gäller också vid behandling som sker i syfte att upprätthålla ordning och säkerhet. På brottsdatalagens område finns även en särskild lag för domstolarnas behandling av personuppgifter, med tillhörande förordning.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Myndigheterna inom Sveriges Domstolar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive myndighet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos den myndigheten.

Mer information

Norrköpings tingsrätts behandling av personuppgifter

För att tingsrätten ska kunna utföra sitt uppdrag behöver tingsrätten behandla personuppgifter. Tingsrätten behandlar i nödvändig utsträckning personuppgifter för att handlägga mål och ärenden i kärnverksamheten, men även för handläggning i den administrativa verksamheten.

Norrköpings tingsrätt är personuppgiftsansvarig myndighet för behandling av personuppgifter inom mål- och ärendehanteringen. Tingsrätten är även personuppgiftsansvarig myndighet för behandling inom den administrativa verksamheten när norrköpings tingsrätt bestämmer varför och hur uppgifterna behandlas.

Norrköpings tingsrätt behandlar exempelvis personuppgifter för att tingsrätten ska kunna kommunicera, handlägga mål och ärenden samt hantera olika administrativa ärenden och uppgifter. Personuppgifter kan även komma att behandlas vid senare tillfällen, exempelvis om det behövs för något annat mål eller ärende, för en enhetlig handläggning samt för verksamhetsmässig och statistisk uppföljning. Personuppgifter kan också behandlas om det behövs för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

Längre ner på denna sida finns några exempel på olika situationer då personuppgifter behandlas.

De rättsliga grunderna för tingsrättens behandling av personuppgifter kan vara att behandlingen är nödvändig för att tingsrätten ska kunna fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i norrköping tingsrätts myndighetsutövning. I vissa fall kan behandlingen ske med stöd av samtycke från den vars personuppgifter behandlas.

+ Varifrån kommer personuppgifterna?

Personuppgifter kan exempelvis inkomma från den enskilde själv, någon annan enskild person, företag eller andra myndigheter. De kan också inhämtas av tingsrätt exempelvis från olika register, om detta är nödvändigt för handläggningen.

Om e-postmeddelanden eller andra handlingar som kommer in till tingsrätten innehåller personuppgifter om någon annan person kan det vara bra att känna till att tingsrätten i dessa fall inte alltid kommer att informera denna person om hens personuppgiftsbehandling. Exempelvis kan det inom den administrativa verksamheten vara så att tingsrätten bedömer att personuppgifterna är av okänslig karaktär, som i vanlig e-postkorrespondens mellan kollegor eller i andra vardagliga meddelanden, och det får då vanligtvis anses oproportionerligt att personen informeras särskilt om behandlingen. Samma sak gäller om tingsrätten inte har för avsikt att vidta någon särskild åtgärd avseende en person som omnämns.

+ Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

De kategorier av personuppgifter som behandlas är i huvudsak namn och kontaktuppgifter till enskilda, exempelvis till parter, vittnen, ombud, tolkar och nämndemän, men även till personer som företräder eller agerar för en myndighets, ett företags eller någon annan organisations räkning, exempelvis en handläggare. Andra exempel är personnummer, medborgarskap, anställnings- och utbildningsuppgifter, facklig tillhörighet samt ekonomiska förhållanden.

Även andra personuppgifter kan komma att behandlas, handlingar och meddelanden som kommer in till tingsrätten kan exempelvis innehålla personuppgifter av olika slag.

Om ett mål eller ärende registreras får det ett diarienummer.

+ Vem kan få del av personuppgifterna?

De som kan få del av personuppgifterna är medarbetare på tingsrätten eller andra som behöver få del av dem för att kunna hantera ett mål eller ärende eller administrativa ärenden och uppgifter, exempelvis motparter eller tolkar. Personuppgifterna kan också komma att överföras till en annan domstol eller myndighet om detta är nödvändigt.

I vissa fall använder tingsrätten personuppgiftsbiträden som får del av och behandlar personuppgifter för tingsrättens räkning. Det är dock fortfarande  tingsrätten som ansvarar för behandlingen. Tingsrätten använder exempelvis personuppgiftsbiträden för vissa IT-tjänster.

Om personuppgifterna ingår i en allmän handling kan de komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av en sådan handling om de inte omfattas av sekretess.

+ Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna kommer att behandlas av tingsrätten så länge de behövs i verksamheten. Om uppgifterna ingår i en allmän handling kommer de att bli föremål för arkivering så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

+ Särskilt inom mål- och ärendehanteringen

Personuppgiftsbehandling inom mål- och ärendehanteringen kan antingen ske inom brottsdatalagens eller inom EU:s dataskyddsförordnings (GDPR) tillämpningsområden.

Personuppgifter behandlas, i nödvändig utsträckning, för att kunna handlägga mål och ärenden i kärnverksamheten. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i tingsrättens myndighetsutövning.

+ På brottsdatalagens område

På brottsdatalagens område behandlas personuppgifter för att handlägga mål och ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Vanliga exempel är när norrköpings tingsrätt prövar fråga om:

 • - häktning
 • - ansvar för brott
 • - undanröjande av en skyddstillsyn eller villkorlig dom
 • - kontaktförbud
 • - internationell rättslig hjälp i brottmål
 • - tillträdesförbud till idrottsevenemang.

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder och beslut i dessa fall. Det inkluderar bland annat:

 • - förordnande av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn
 • - beslut om beslag, förverkande, skattetillägg
 • - enskilt anspråk (skadestånd) som hanteras tillsammans med ett brottmål.

+ För övrig mål- och ärendehantering

För övrig mål- och ärendehantering (utanför brottsdatalagens område) behandlas personuppgifter för att handlägga tvistemål och ärenden.

Vanliga exempel är när norrköpings tingsrätt prövar fråga om:

 • - tvist om fordringar
 • - arbetstvist
 • - skadeståndsanspråk (som inte hanteras tillsammans med ett brottmål)
 • - utmätning, konkurs, god man och förvaltare
 • - äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge.

+ Särskilt inom administrativa verksamheten

Personuppgiftsbehandling inom den administrativa verksamheten omfattas av EU:s dataskyddsförordnings (GDPR) tillämpningsområde.

Personuppgifter behandlas, i nödvändig utsträckning, för att kunna handlägga olika administrativa ärenden och uppgifter.

Till den administrativa verksamheten hör all verksamhet som inte hör till mål- och ärendehanteringen, till exempel personal- och löneadministration, lokalfrågor, informationssäkerhetsfrågor och annat internt säkerhetsarbete samt information om tingsrätten som läggs ut på den externa webbplatsen eller i sociala medier.

Vanliga exempel inom den administrativa verksamheten är när tingsrätten hanterar följande.

+ Allmän fråga eller motsvarande

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera frågan. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och utföra en uppgift av allmänt intresse.

+ Begäran om att ta del av allmän handling

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera begäran. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

+ Inspelning av telefonsamtal

Telefonsamtal till tingsrätten kan komma att spelas in. Personuppgifter behandlas för att kunna hantera eventuella incidenter. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

+ Rekrytering

Personuppgifter behandlas för att kunna hantera rekryteringsärenden. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i tingsrättens myndighetsutövning.

+ Ingående av avtal

Personuppgifter behandlas inför, i samband med och till följd av ingående av avtal för att kunna hantera avtalen. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal.

+ Norrköpings tingsrätts konton i sociala medier

Personuppgifter behandlas för att kunna informera om tingsrättens och Sveriges Domstolars verksamhet samt kommunicera med enskilda. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

+ Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig myndighet och dataskyddsombud

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller har frågor om norrköpings tingsrätts ­behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta norrköpings tingsrätt(org.nr. 202100-2742), norrkopings.tingsratt@dom.se

Norrköpings tingsrätt har utsett ett dataskyddsombud: rådman Fredrik Lenter

Dina personuppgifter kan lämnas ut i en allmän handling

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till den som begär att ta del av en allmän handling i enlighet med offentlighetsprincipen. Läs mer här:

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till information/registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om personuppgifter som rör dig behandlas av någon myndighet inom Sveriges Domstolar och i så fall få del av uppgifterna samt viss annan närmare information om behandlingen (registerutdrag).

Du måste vända dig till respektive myndighet med din begäran.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får myndigheten ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran. På brottsdatalagens område gäller detta om en begäran görs oftare än en gång per år.

Rätt till rättelse

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att, under vissa förutsättningar, komplettera ofullständiga personuppgifter. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning.

Rättigheten begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift. Om du begär rättelse kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning.

Rättigheten begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift. Om du begär radering kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Rätt till invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Denna möjlighet finns inte på brottsdatalagens område. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheten begränsas även av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar bara får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i föreskrift.

Om du invänder mot en behandling kommer den aktuella myndigheten att pröva din invändning.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt till begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Det är bra att känna till att denna rättighet är starkt begränsad under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Om du begär begränsning av en behandling kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Rätt att flytta dina personuppgifter (dataportabilitet)

Du har i vissa fall (då behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal) och under vissa förutsättningar rätt att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du begär dataportabilitet kommer den aktuella myndigheten att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Du kan klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att någon myndighet inom Sveriges Domstolar har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande dataskyddsreglering kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten får dock inte pröva ett klagomål som avser domstolarnas och hyres- och arrendenämndernas dömande verksamhet.

Relaterad information om kamerabevakning

Särskilt om kamerabevakning

Vissa myndigheter inom Sveriges Domstolar kamerabevakar sina lokaler.

Uppdaterad
2023-10-24