Högsta domstolens logotyp
 

Ett åtal för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp har bedömts inte vara preskriberat

Mål: Ö 3364-18
En tryckt hakkorsflagga hissades på ett torg i Eskilstuna. En av de personer som hissade flaggan greps och åtalades för tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp. Han invände att han inte visste något om flaggan och att den därmed skulle kunna vara spridd obehörigen eller utgiven för så länge sedan att åtalet var preskriberat.

Frågan i Högsta domstolen var vem som har bevisbördan när den aktuella typen av invändningar framförs och vilket beviskrav som gäller. Högsta domstolen kom fram till att Justitiekanslern, som är åklagare i tryckfrihetsmål, har bevisbördan för att det inte förhåller sig så som den tilltalade invänder. Beviskravet är att Justitiekanslern måste lägga fram så mycket bevisning att invändningen framstår som obefogad.

I det aktuella fallet hade en sakkunnig från Nationellt Forensiskt Centrum undersökt flaggan. I sitt vittnesmål uppgav han att han hade jämfört flaggan med samtliga liknande flaggor som undersökts sedan 1992 och att den inte var identisk med någon av dem. Högsta domstolen kom fram till att Justitiekanslern hade fullgjort sin bevisbörda. Åtalet ska nu prövas i sak av tingsrätten.