logotyp

Skada som uppkommit genom skogsbranden i Västmanland 2014 har ansetts vara skada i följd av trafik

Mål: Ö 1825-18
I juli 2014 utbröt en mycket omfattande skogsbrand i Västmanland. Den orsakades av ett skogsfordon som utförde markberedningsarbete på ett kalhygge. Högsta domstolen har kommit fram till att en fastighetsägares skada har uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon.

Ägaren av en skogsfastighet begär i ett mål vid Gävle tingsrätt att försäkringsbolaget där fordonet var trafikförsäkrat ska betala ersättning ur trafikförsäkringen. Tingsrätten har ställt frågan till Högsta domstolen om fastighetsägarens skada har uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon i den mening som avses i trafikskadelagen.

Högsta domstolen konstaterar att bedömningen av om en skada uppstått ”i följd av trafik” ofta har varit generös i förhållande till den som lidit skada. Uttrycket innebär inte någon begränsning till att fordonet är på allmän väg eller på annan särskilt inrättad färdväg. Även skada som orsakas av ett skogsfordon på en arbetsplats i skogen eller av en traktor på en åker kan alltså räknas som trafikskada.

I detta fall ansåg Högsta domstolen att fordonet användes som ett transportmedel och var i trafik när det orsakade branden. Tingsrättens fråga besvarades därför på det sättet att fastighetsägarens skada uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon i den mening som avses i trafikskadelagen.

Handläggningen av målet fortsätter nu vid tingsrätten.